2011. március 30., szerda

Találkozás a vikáriussal

Artemio Vitores, a kusztos helyettese
A kusztos elfoglaltsága miatt nem tudott fogadni, így vacsora után a helyettesével találkoztunk, aki bevezetett bennünket a kusztódia realitásaiba. A kusztos helyettese és egyben a San Salvator házfőnöke Artemio Vitores, aki 40 éve van a Szentföldön.
Lendületesen beszélt. Egy történelmi bevezetővel indította a mondanivalóját.
Elmondta, hogy Szaladin szultán 1187, október 2-án foglalta el Jeruzsálemet a keresztes lovagoktól.
A Szent Sir templommal kapcsolatban három olyan intézkedése volt, aminek máig tartó negatív hatása van.
- Leromboltatta a harang tornyot.
- Befalaztatta a bazilika két kapujából az egyiket. Így máig csak egyik használható.
- A templom kulcsát mohamedán muszlimokra bízta, ami máig így van. Ők nyitják - zárják a bazilikát, régen pedig még fizetni is kellett ezért.
Ebben a korban csak Betlehem, a Szent Sir és Mária Sírja maradt meg, de ezeket is csak nagy erőfeszítések árán és sok üldözés között tudták tartani a ferencesek.
Ettől kezdve a helyi keresztényeket is a ferencesek fogták össze.
Ez mai is így van. A szentföldön élő-, dolgozó ferencesek őrzik a szent helyeket, fogadják a zarándokokat és az általuk vezetett plébániákon ellátják a híveket.
Nagy erőfeszítésbe kerül a szentélyek, épületek megtartása és a híveknek a gondozása. A szentföldi keresztények száma folyamatosan csökken. 1968-ban 20%-a Jeruzsálemnek keresztény volt, ma alig 1,4 %.
A helyi keresztényeknek a ferencesek igyekszenek munkahelyet és lakást biztosítani, hogy ne vándoroljanak el. Ugyanakkor iskolákat, segély szervezeteseket tartanak fenn.
A zarándoklatokra nagy befolyással van a politikai helyzet. Hogyha nyugalom van akkor fellendül a zarándoklat, de egy-egy zavargás, vagy merénylet nagyon vissza tudja dobni. Olyan is előfordult, hogy 3 évig nem jöttek zarándokok a szentföldre, de a kusztódia struktúráit akkor is fenn kellett tartani. Nagy segítséget jelent  a nagypénteki gyűjtés, amelyet a világ összes templomában megtartanak.
Ilyen és ehhez hasonló témákról beszélt a vikárius, akinek odafigyelését és  vendégszeretetét ottlétünk alatt végig tapasztalhattuk.

2011. március 26., szombat

Szentföldi HírekEgy újabb szomorú oldal a Szentföld történelmében
Az utóbbi napokban történt jeruzsálemi merénylet kapcsán nyilatkozik mons. Antonio Franco, a szentföldi nuncius.

A Szentföld várja az egyetemes Egyház segítségét ...
Sandri bíboros levele a nagypénteki gyűjtésről a Szentföld javára.

Japánok a Szentföldön
Egy japán ifjúsági csoport meglátogatta a Szentföldet, hogy jobban megértsék a szépségét és ellentmondásait.

DOMINUS FLEVIT
A ferencesek zarándoklata azon a helyen, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálemet. Jézus sírásának időszerűsége.

Szent József ünnepe Názáretben. Itt őrzik azt a helyet ahol feltehetően Szent József háza állott.

A Negyvennap kolostoránál.
Itt emlékeznek Jézus negyvennapos böjtjére és megkísértésere. Ma ortodox nővér kolostor áll a helyen.

2011. március 24., csütörtök

A Szent Sirnál szolgáló ferencesek

Gondolom már a körmenet alatt felfigyelt ránk a ferences házfőnök, mert rögtön a szentségimádás befejező áldását követően oda jött hozzánk és meghívott egy pohár üdítőre. Mi szívesen el is fogadtuk, nem csak a szomjúságunk miatt, hanem hogy találkozhassunk itt élő és dolgozó testvérekkel. Az ebédlőbe vezetett bennünket és megmutatta azt az ablakot, amelyen át szent Ilona császárnő hallgatta Jeruzsálemi szent Cirill prédikációját.
Elmondta, hogy a Status Quo irányítja, és tartja egyensúlyban a Szent Sir bazilika ellátásának módját a mintegy hat keresztény felekezet között. A körmenet is ezért volt olyan gyors és ütemes. Ezt az egyezményt 1852. február 8-án foglalták írásba, de történelmi gyökerei vannak.
Ez szabályozza még azt is, hogy a bazilika kapuját egy muszlim család nyitja-zárja és egy másiknál van a kulcs. A török időkben ezért még fizetni is kellett.
Az itt élő papok szerzetesek éjszakára kívülről be vannak zárva a templomba. Persze minden felekezetnek meg van a maga lakó része, így a ferenceseknek is.
A testvér elmondta, hogy most mivel van telefon könnyebben megoldható, hogyha valaki netán rosszul lesz, de ezelőtt pl.20 évvel komoly problémát jelentett. Egyik ferences estetét mesélte el, aki szív infarktust kapott és csak nagyon nehezen sikerült kórházba szállítani. Egész körutat kellett végig járni a kulcsért az ortodox elöljárón keresztül a muszlim családig.
Nagyon jó tapasztalat volt mindezt végig hallgatni. Külön ajándéknak érzem, hogy ebbe a találkozásba és egyáltalán az egész délutánba belecsöppentem.
Ezek után visszaindultunk a San Salvator kolostorba, ahol a házfőnökkel fogunk találkozni,m aki egyben a kusztos helyettese is.

2011. március 23., szerda

Körmenet a Szent Sir Bazilikában

A Szent Sir Bazilika bejárata
Arra gondoltam, hogy az olvasónak sem érdektelen az, hogy milyen helyeket érint a ferencesek által vezetett körmenet a bazilikában, ezért utána néztem. Hosszas keresgélés után találtam egy könyvet (Santuari di Terra Santa) A könyv függeléke tartalmazza a különböző szentföldi helyeken végzett körmenetek leírását. Közöttük az is megtalálható amely a Szent Sir Bazilikában történik. Ez segített, ennek a bejegyzésnek a megszerkesztésében.
A körmenet 14 állomásból áll, és mindegyik magában a bazilikában található.
A szertartás latin nyelven folyik. Mindegyik helyen egy himnuszt énekeltünk el. Ezt egy antifóna követi, majd egy verzikulus, könyörgés, a Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség elimádkozása. Az állomások közötti úton a résztvevők énekelve vonulnak.
1. A megostorozás oszlopa
A körmenet a ferencesek kápolnájából indul, ahol a hagyomány szerinti oszlopot őrzik, amelyhez Jézust megkötözték a megostorozáskor. A sor hosszúsága miatt távol álltam ettől az első állomástól, úgy hogy nem is láttam pontosan honnan kezdődött a körmenet.
Az ereklyének a hitelességéhez kérdések fűződnek, mert az olajfák hegyére indulva is látható egy ilyen oszlop, sőt Rómában is őriznek ilyen ereklyét. Természetesen ez a  körmenet imádságos áhítatát nem befolyásolja.
2. Krisztus börtöne, fogva tartási helye a keresztre feszítés előtt.
Ez egy mellékkápolna a bazilikában, mellette pedig a következő állomás.
3. A ruhák elosztásának a kápolnája.
A hagyomány szerint a keresztre feszítést végrehajtó katonák itt osztották el egymás között Jézus ruháit.
4. A Szent Kereszt megtalálásának a barlangjába több lépcsőn kell leereszkedni. Szent Ilona itt talált rá Jézus keresztjére. A Kr.u 3. századi megtalálásig, a hely szemét tároló volt a Golgota szomszédságában.
Ehhez az eseményhez és ehhez a helyhez kötődik a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe.
5. Szent Ilona császárnő oltára, a körmenet következő állomása volt.
Nagyon  ütemes leereszkedés, néhány ima és ének után gyors felkapaszkodás következett a lépcsőkön és újra a bazilikában folytatódott a körmenet.
6. Jézus kigúnyolásának külön állomása van, amelynek egy oltárt szenteltek.
A következő három állomás a Golgotán van.
7. A keresztre szegezés helye a Golgotán.
A Golgota sziklája 5-6 méter magas. Hirtelen emelkedő lépcsőkön lehet felmenni a helyszínre. A keresztre szegezés helye és Fájdalmas Szűzanya oltára a ferencesekre van bízva. Rendben tartott, és szépen gondozott rész.
Itt tartózkodásunk idején megadatott, hogy egyik szentmisét itt mutathattuk be.
8. A hely ahol a Szent Kereszt állott és ahol Jézus kilehelte a lelkét  ortodox kézen van, ők őrzik. Keleti stílusú, díszes kereszt jelöli a helyet. A sziklát üveglap fedi. Megrendítő volt látni a rajta keletkezett repedést, amelynek folytatását lent, a bazilika szintjén lehet követni.
Az énekek és imádság idején az őrzéssel megbízott szerzetes tisztelettudóan félrehúzódott.
9. A Fájdalmas Szűzanya oltára volt a következő állomás, amely a keresztre feszítés oltárának közvetlen közelében van.
10. A megkenés köve
Gyors léptekkel leereszkedtünk a Golgotáról és a bazilika bejáratánál található megkenés helyénél álltunk meg. Vörös márvánnyal vonták be a követ, amin a keresztről való levétel után, a sírba tétel előtt gyorsan megkenték Jézus testét. A különben a templomba belépve ez az első amit a zarándok meglát. Mindig sokan vannak körülötte. Áhítattal csókolják meg, és otthonról hozott olajjal szokták megkenni. Ezért mindig jó illata van.
11. Az Úr Jézus sírja
Tovább haladva a következő állomás Jézus üres sírja volt. Mi sorfalat álltunk, míg a szertartást vezető bement a sírba. Ez alkalommal csak annyi jutott nekünk, hogy közvetlen közelről benézhettünk, azonban egy következő alkalommal, amikor a keresztutat végeztük alkalmunk nyílt bemenni és ott imádkozni.
12. Mária Magdolna oltára
Itt megemlékeztünk arról, hogy a feltámadt Úr megjelent Mária Magdolnának, akit nevén szólított.
13. Jézus megjelenik édesanyjának.
A ferences hagyomány úgy tartja, hogy Jézus édesanyjának, Máriának is megjelent. Érdekes módon a padlót kör alakban csempékkel rakták ki. Ezt füstölte meg a szertartást vezető pap, ugyancsak kör alakban. A zarándok szinte oda képzeli a legbenső kis kör közepébe a Feltámadott Urat.
14. A körmenet a ferencesek által fenntartott szentségi kápolnában, szentségimádással  és szentségi áldással fejeződött be.

2011. március 21., hétfő

A Szent Sir bazilika

Jeruzsálemi utca
Első alkalommal a Szent Sir bazilikában.

Miután a délutáni idő kihasználása ránk volt bízva néhányan úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a 16 órakor kezdődő körmeneten a Szent Sir bazilikában, amelyet az ott szolgáló ferences testvérek vezetnek minden délután. Így végig haladtunk a Ferencesek utcáján, majd jobbra fordulva elénk tárult a tipikus ó-városi kép az arab bazárokkal, turistákkal telezsúfolt utca. Még jó, hogy nem kellett túl sokat haladnunk itt, mert egy balra kanyarodás után be is léptünk a bazilika előtti térre, innen pedig a templomba. Nem a templomok megszokott csendes áhítata fogadott, hanem a bent lévő látogatók moraja. A benti félhomály sem tűnt biztatónak. Vezető nélkül jöttünk, életünkben először jártunk itt, úgy hogy nem igazán tudtuk, hogy merre kell keresnünk a körmenetre készülődő ferences testvéreket. Így vaktában indultunk el. Rövid időn belül feltűnt a várakozó emberek nagy tömegbe, akik azért álltak sorba  hogy az üres sírboltba bejussanak. A Szent Sir előtt elhaladva megtaláltuk a ferencesek által gondozott latin részt, ahol a körmenetre gyülekeztek. A sekrestyés imafüzeteket és gyertyákat osztogatott, majd röviddel négy előtt kettes sorba állítottak, de úgy hogy jó nagy távolságra voltunk egymástól és elindult a körmenet. Arra figyelmesen vigyáztak, hogy amikor közülünk került valaki elől, akkor felváltotta a helyi testvér. A bazilika jellegzetes szent helyeit jártuk végig imádkozva és énekelve. A liturgia nagyon pörgős volt, időnként komoly erőfeszítést igényelt, hogy le ne maradjunk. Később megtudtuk, hogy azért kellett ütemesen menni, mert pontos időre be kell fejezni. Ugyanis itt mindennek évszázadokra visszamenő hagyománya van, és ezt be kell tartani, mert legalább nyolc keresztény felekezet tartja fenn a bazilikát és gyakran vannak átfedések, úgy hogy párhuzamosan történik valamilyen liturgikus cselekmény. A gyorsaság miatt, csak utólag sikerült kikövetkeztetnem, hogy milyen útvonalon haladt a körmenet a bazilika belsejében és milyen helyeket  látogattunk végig.

2011. március 20., vasárnap

Szentföldi Hírek
Kis szent Teréz ereklyéi a Szentföldön
Az elkövetkezendő két hónapban körülhordozzák Lisieuxi szent Teréz ereklyéit a szentföldi plébániákon. A karmelita nővér, a missziók védőszentje.

A katolikus ordináriusok találkozója a bevándorlás témájában.

Nagyböjt a Szent Sírnál
A keresztény egyházak a jeruzsálemi Szent Sírnál kezdték el a nagyböjti szent időt. A hagyomány szerint a bevonulást a latinok kezdték el. Őket követték a görög ortodoxok, szírek és örmények.

A koptokat ért támadásokról, amelyeket Egyiptomban kellett elszenvedniük.

ECCE HOMO "Ecce Homo": történelem, archeológia és hit, azokon a helyeken ahol a hagyomány szerint megtörtént Jézus pere, Pilátus előtt.

2011. március 19., szombat

Megérkezés Jeruzsálembe

A jerikói felüdülés után Jeruzsálembe indultunk. Amint a jerikói útról Jeruzsálem irányába kanyarodtunk egy rövid időre, bal felől megvillant a Holt tenger. Ettől kezdve, folyamatosan emelkedett az út. Most igazán tapasztalhattam, még ha csak autóban is, hogy mit jelent felmenni Jeruzsálembe. Jeruzsálem fekvésének átlag magassága 750-800 méter. Az út két oldalán vöröslő kopár sziklák dombok láthatók. Helyenként beduin tanyákat és legelésző nyájakat is láttunk. Nem tudtam elképzelni, hogy milyen ennivaló találnak ezek a szegény bárányok. Volt, ahol intenzív kőfejtés folyt, ugyanis Jeruzsálemben csak kőből szabad építeni,  vagy legalább kő lapokkal burkolják be az épületeket. Amikor először megpillantottam a várost, a zsoltáros szavai jutottak eszembe: "Jeruzsálem jól megépült város, kövei szépen egybe illenek." Zsolt 121
A szállásunk az Ó-városban, a falakon belül lesz a San Salvator ferences kolostorban. Mivel a kisbusz ide nem jöhetett be, a most épülő villamos vonal mentén haladva, az egyik kaputól nem messze (talán a Porta Nova) megállott, mi pedig leszálltunk és elhurcolkodtunk a kolostorig. A fal, ami jelenleg Jeruzsálemet körül veszi 4 500 méter és a XVI századból, Szulejmán szultán idejéből maradt ránk. A mai városnak hét kapuja van. Némely megegyezik a régi, hagyományos nevekkel: Damaszkusz, Giaffa, Porta nova.
Hogyha most képzeletben körüljárjuk, akkor északról indulva Jeruzsálem alatt a Cedron-, vagy Jozafát völgye található, amely a Jaffa kaputól a Hinnon, vagy Gehenna völgyében folytatódik (Mt 5,22) Régen itt égették a város szemetét, ezért tisztátalan helynek számított.
Azonban most a város falain beül vagyunk, nem messze a Szent sir Bazilikától. A házfőnök, aki egyben a szentföldi kusztos helyettese is szeretettel fogadott és megkaptuk a celláinkat. Egy kissé szétszórtak bennünket a hatalmas kolostorban, úgy hogy művészet egymást megtalálni. Mivel még időben vagyunk néhányan úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a délután 4 órakor kezdődő körmeneten a Szent Sir bazilikában, amelyet a ferencesek vezetnek.

2011. március 13., vasárnap

A Kísértések Hegye

Elmélkedés nagyböjt első vasárnapi evangélium alapján a "kísértések hegyénél" (IT)

2011. március 11., péntek

Szentföldi HírekHamvazó Szerda

A nagyböjt kezdete Jeruzsálemben, a szent Sir bazilikában és a San Salvatorban.

Megtapsolták a pápát

Izraelben pozitívan fogadták a pápa új könyvét, amelyet Március 10-én mutattak be.
A pápa arról beszél a Názáreti Jézusról szóló könyvének a folytatásában, hogy nem hibáztatható a zsidóság teljes egészében Jézus haláláért. Ugyanis ez elsősorban a korabeli vezető réteget terheli.


A chilei elnök, Sebastian Pinera a Szentföldön

A nők közösen

Március 8-án a nők napját együtt ünnepelték a zsidó és palesztin nők.

WWW.CUSTODIA.ORG

Megújult a szentföldi Kusztódia honlapja.

2011. március 8., kedd

Jerikó

Amikor a Jordán folyó mellett befejeződött az Úr Jézus megkeresztelkedése emlékére bemutatott szentmise, a jeruzsálemi San Salvatore kolostor házfőnöke arra biztatott bennünket, hogy most Jézussal együtt induljunk el megtartani a negyven napos böjtöt és másszuk meg a "Kísértések hegyét."
A részvevők nagyrészt, közöttük mi is Jerikó fel vettük az irányt. A hagyomány szerint itt van az a hegy, ahol Jézust megkísértette a sátán. Más evangéliumi események is kapcsolódnak a városhoz, mint pl. a vak Bartimeus meggyógyítása, és Zakeus a vámos története (Lk 18-19).
Jerikó különben a föld legősibb lakott települése. Természetesen többször újra épült. A most lakott rész, viszonylag modernnek mondható, habár a szegénység szemmel látható. Első állomásként Zakeus fügefáját kerestük. Amint leszálltunk a kisbuszból több arab, utcai kereskedő is körül vett bennünket. Volt aki gyümölcsöt pl. fügét árult, más arab kendőket stb. Mi lefényképeztük a hagyomány szerinti fügefát, amelyre Zakeus felmászott, nyilván annak tudatában, hogy ez inkább turisztikai látványosság. A dolog érdekessége, hogy legalább két ilyen fát is mutogatnak. Egyiket a  katolikusok gondozzák, a másik ortodox kézen van. Mi természetesen a katolikust kerestük meg. A város lakóssága többnyire arab (25 000). A latin szertartású katolikusok 200-an lehetnek. Őket a ferencesek látják el. Rajtuk kívül 250 ortodox is van a városban.
Az arab kereskedők mindenképp meg akartak győzni bennünket, hogy valamit vásároljunk tőlük. Reklámként ingyen is adtak a gyümölcsökből. Az viszont meglepő volt, hogy egy idős bácsi jó sok narancs félét küldött fel a buszra indulás előtt. Úgy tűnt, hogy teljes önzetlenségből teszi, mert már induló félben voltunk. A nagy hőségben nagyon jól esett a friss gyümölcs.
Miután elindultunk, csakhamar szűkülni és emelkedni kezdett az út. Magas, vöröses színű sziklatömbök lábánál parkoltunk. A nagy hőség és időhiány miatt nem is jutottunk tovább. A legmasszívabb a "kísértések hegye" Az oldalában ortodox kolostor épült, ahová felvonóval is fel lehet jutni valahonnan a városból.
Körüljártuk a környéket, ahol újra alkalmunk volt tapasztalni egy kis arab rámenőséget és találékonyságot. Ezután ebéd következett egy arab vendéglő kertjében, arab felhozatallal, amiben végül is a víz volt a legdrágább.
Ebéd után Jeruzsálem a következő úti cél.

2011. március 4., péntek

A Jordán képekben


Minden évben, október hónap utolsó csütörtökén, a szentföldi ferencesek és hívek nagy felvonulással ünneplik meg az Úr Jézus megkeresztelkedését ott ahol ez megtörtént a Jordán folyónál.

2011. március 3., csütörtök

A Jordán

Jézus megkeresztelkedésének a helye
A Jordán folyó héber neve HA Yarden= A Lefolyó. A Hermon hegységből ered (2 814m), 16 km folyás után bele ömlik a Genazáret tavába. A tóból kijövet 25 km-ret folyik, majd a Holt tengerbe ömlik, de valójában 3x-os a folyó hossza, a kanyargós folyás miatt.
Mivel ma a Jordán Izrael és Jordánia határát képezi Jézus megkeresztelkedésének a helye, nyugati oldalról nem látogatható. Izrael évente egyszer egyszer tesz kivételt és október utolsó hetének csütörtökén megnyitja a hatalmas vaskaput, hogy a zarándokok csoportosan lemehessenek a folyóhoz.
Így adatott meg nekünk is a szentföldi utunk alkalmával ez a nagy lehetőség. Kis kitérővel, de végül is megtaláltuk a letérőt a főútról Jézus megkeresztelkedése helyéhez. Nagy parkolóba érkeztünk, ahol már már sokan várakoztak, és idővel még többen lettek. Itt volt már a kusztos, több ferences testvérrel, akik a liturgiát megszervezték és levezették. Meglepetésünkre a szentendrei ferences gimnázium énekkarával is találkoztunk. Ők is zarándok úton voltak két ferences testvér vezetésével.
Miután már szép számmal össze gyűltünk tömött sorban, körmenetben elindultunk a Jordán folyóhoz. Az út két oldalát szögesdrót védte, és felirat figyelmeztetett, hogy aknásított terület. Az volt a benyomásom, hogy holdbéli tájon járunk. Ez már javában a júdei sivatag. 20-30 perces gyaloglás után értük el a Jordán partját, ahol a ferencesek miséző helyet építettek. Itt többször állott templom, kápolna, de mindig lerombolták. Most még áll ez a kis hely, de ki tudja milyen sors vár rá. Miközben a szentmisére készültünk és gyorsan odamentem a vas korláthoz, hogy végre láthassam a Jordán folyót. Annak ellenére, hogy fegyveres őrök cserkészték a terepet és  a túloldal már Jordánia, nekünk az a szent hely volt ahol megnyílt az ég, és szózat hallatszott: "ez az én szeretett Fiam őt hallgassátok." Nem mondom zavaró volt a sok szúnyog, a tikkasztó hőség, a barátságtalan szögesdrót kerítés, a nyelvek bábele, mégis jó volt részt venni a szentmisén ezen a helyen. Most a szívünknek kellett megnyílnia, hogy beléphessen Jézus, mint egykor a Jordánba. A szentmise után 20 percet kaptunk, hogy leereszkedjünk  folyóhoz és bele léphessünk, megérinthessük, amit áhítattal meg is tettünk. Így érinthettem én is a Jordán vizét és érezhettem annak a nedvességét, amely most simogatónak tűnt és összekötött azzal, aki értem - értünk vállalta az emberi létet annak minden velejárójával. Egy palackba vizet is merítettünk, ami hazafele, a reptéren fennakadt a vizsgálaton, de a zsidó ellenőr jóindulatú mosollyal tovább engedett.
Sajnáltam, hogy olyan hamar eltelt a rendelkezésünkre álló idő és vissza kellett mennünk a parkolóba ahonnan elindultunk. Csak most tűnt fel, hogy több elhagyott, jobb sorsra érdemes templom sorakozik a környéken. Hátha lesz még idő, amikor látogatható lesz a környék. Most még feltűnőbb volt a forró sivatag, ennél pusztább helyet nem is lehet elképzelni. Jó volt újra beülni a kisbuszba, hogy folytassuk a szentföldi zarándok utunkat és  Jerikóba megnézzük azt a hegyet, ahol a Sátán Jézus megkísértette.

2011. március 2., szerda

Szamaria

A Tábor hegyről indulva, Szamaria szélén haladtunk a Jordán völgye fele. Ezt az útvonalat követték többnyire a Jeruzsálembe zarándoklók is pl. Jézus idejében. Ez mintegy 40 km-rel meghosszabbította az utat, de így kikerülték az ellenséges Szamariát. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus egy alkalommal mégis a rövidebb, de veszélyesebb utat választotta, Szamarián át. Ekkor folytatott párbeszédet  a szamariai asszonnyal (Jn.4,20)
Peter Walker, a Jézus nyomdokain című útikalauza 86.oldalán a következőket olvashatjuk Szamaria mai helyzetéről: "A jelenlegi politikai helyzet miatt a Szentföldnek ezen részét a látogatók sokszor figyelmen kívül hagyják. Pedig az ősi Szamáriába érdemes elmenni. Talán a nyugati partnak ez a szakasza érzékelteti a legjobban, milyen lehetett az ókorban az Ígéret Földjének dombvidéke, hiszen itt nincsenek új települések azóta sem. Fontos megtekinteni Jákob kútját, amely igencsak lenyűgöző. Napjainkban egy félig elkészült ortodox templom veszi körül, de az épület sohasem készült el az első világháború miatt. A helyszínen elidőzve könnyen elképzelhetjük, ahogy Jézus utazásából visszatérve megpihent itt.
Szichemben ma is találhatunk ókori agyagcserepeket, és átérezhetjük a valamikor Kr. e. II. évezred kezdetén fénykorát élő város antik légkörét. Napjainkban egy félig elkészült ortodox templom veszi körül, de az épület sohasem készült el az első világháború miatt. A helyszínen elidőzve könnyen elképzelhetjük, ahogy Jézus utazásából visszatérve megpihent itt.
A hegy csúcsán nyolcszögletű templom áll, mely az 5. század végén épült, majd a muzulmánok a 8. században lerombolták. Tőle keletre, mellette helyezkedik el az ősi szamáriai templom, amelyet a Kr. e. 2. század végén romboltak le. Csodálatos a kilátás az ókori Szamária városának romjai közül is. Fellegvárából tiszta időben a partvonalig ellátni. A romok között fellelhetők a városkapuk, egy oszlopsor szegélyezte út, egy piactér és egy római színház. "


Mindez számunkra csak a virtuális utazás része lett, mert mi a Jordán folyását követve Jézus megkeresztelkedésének a helyét kerestük. Amint viszonylag nagy sebességgel haladtunk, egyszer csak balra feltűnt egy tábla, ami a megkeresztelés helyét jelezte. Itt kellett volna letérnünk, de mivel a csoportot kerestük, akikkel találkoznunk kellett, elmentünk Jerikóig, majd visszatértünk. Egy parkolóban rövid pihenőt tartottunk, hogy megérdeklődjük a helyes irányt. Itt néhány tevét is láttunk, úgy hogy érdemes volt "eltévednünk."