2014. január 27., hétfő

Kána

Kána, minden család plébániáján Egy menyegzős lakoma. Egy különleges vendég, aki a nehézség pillanatában a bajba jutott ifjú pár és a meghívottak segítségére siet. És ezt rendkívüli módon teszi. Mindaz. ami a galileai Kánában történik Jézus első csodájával, amikor a vizet borrá voltoztatja. Amit szent János evangéliumának második fejezete mesél el. A Szentföldön, erre az első jelre minden évben Jézus megkeresztelkedése utáni vasárnap emlékeznek meg. Kána, latin plébániája számára ez egy ünnep, egyben Galilea szerte minden keresztény család számára is. Ebben az évben a környék minden helyéről január 19-én. vasárnap érkeztek. A szentmise alatt, amelyet a szentföldi Kusztos mutatott be, megújították a házassági fogadalmukat.
ODETTE “Ez egy nagyon szép dolog, hogy itt lehetünk ebben a templomban. Jézus első csodájának a temploma, a galileai Kánában: amely jelzi Jézus dicsőségét és jelenlétét Kánában.”
SALIM “Amint tudjátok, Kána egy szent város, mint a többi város, amelyet az első csoda városának neveznek. Ezért az öröm forrása, és mindannyiunk számára megtiszteltetés.”
LAURA “Nagyon boldog vagyok, hogy itt újíthattam meg a házassági fogadalmamat, épp ebben a templomban, azon a helyen, ahol Jézus az első csodáját művelte”.
ELI “Hálásak vagyunk Ferenc pápának, hogy ezt az évet a család évévé tette. Hiszem, hogy a plébániákon és a templomokban, itt és az egész világon, azon kell dolgoznunk közösen, hogy megerősítsük a család alapjait”. A Jézus által mutatott jelnek Kánában Eucharisztikus vonatkozása van.
P. FRANCOIS MARIE SHAMIYEH, ofm, galileai Kána latin plébánosa “A szentatyától kezdve, az utolsó papig, a konszekrációban a kenyeret Krisztus testévé, és a bort Krisztus vérévé változtatjuk át. Itt egy lényegi átváltoztatás történik. Ezért szent János az evangéliumában. Nem az első csodáról beszél, hanem első jelről, amelyet Jézus a családok javára cselekedet itt és a világ minden részén”. Tizennyolcezer lakosú város, néhány kilométerre Názárettől, Galileai Kána története Jézus első csodájához kapcsolódik, amikor a vizet borrá változtatta. A helyi katolikus közösség 145 családból áll, akik szoros kapcsolatban élnek más keresztény egyházak keresztényeivel. Egy kis plébánia, amely ennek ellenére nagyon tevékeny, ahol nagyon érzik annak az ajándéka, hogy Jézus első csodájának a tanúivá kell lenniük.
 P. FRANCOIS MARIE SHAMIYEH, ofm, galileai Kána latin plébánosa “Jelen vannak itt Mária Szeplőtelen Szívének ferences nővérei. Ők egy óvodát, elemi és középiskolát működtetnek. Mi most egy közép iskolát indítunk. Azon kivül működik a Máriás lelkiségű ifjúság. Páli szent Vince közössége. van cserkészet, ifjúság. kórus. Ugyanakkor vannak a családi házaknál az evangéliumi ülések. Ilyen módon megáldjuk a házaikat.” Ilyen módon Kánából. Izrael egy kis plébániájáról elindul egy reményteljes üzenet a Szentföld minden kereszténye számára.
P. Pierbattista Pizzaballa , OFM, szentföldi kusztos „Senki nem gondolta volna abban az időben, hogy Jézus a vizet borrá tudja változtatni. A Szentírásban a bor az öröm és a szenvedély jele. A világ minden családjának – az egyháznak is szűksége van erre a jelre. Néha a szenvedélyünk kialszik. Néha az örömünk és a lelkesedésünk kialszik. Azt szeretnénk, hogy az Úr változtassa át Galilea egyháza számára, az életünket borral teljes életté, az öröm és a szenvedély értelmében.

2014. január 15., szerda

Jordán folyónál

A keresztények a Jordán folyónál Jézus megkeresztelkedésére emlékeztek.
Megtisztulni a víz által, amely megújít, a keresztények számára lehetővé teszi a megemlékezést. Ennek szellemében keresztények százai a Szentföldről, és zarándokok a világ minden részéről január 12-én megújították a keresztségi ígéretüket, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint ott járt Jézus, és ahol megkeresztelkedett a Jordán folyóban.
A szentmise, amelyet Dobromir Jaszta vikárius atya, mutatott be, lezárta a karácsonyi időszakot. A jelenlévőknek részük lehetett abban a kegyelmi ráadásban, hogy ezt az ünnepet ott üljék meg, ahol Jézus jelenléte megszentelte a helyet.
P. DOBROMIR JASZTAL, ofm, a szentföldi kusztodia vicáriusa
"A keresztséggel új élet kezdődik el. Jézus, aki itt megkeresztelkedett megszentelte a keresztvizet. A víz önmagában keveset ér, mondták az egyházatyák. A Jézus keresztje és küldetése által megszentelt víz a megváltás eszközévé válik. Marcel Butros, Veronika, Miriam és Marisa a neve annak a néy újonnan megkeresztelt gyereknek, akiket Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, a mise alatt kereszteltek meg a Jordán folyónál. Hárman a Taybeei plébániához tartoznak. Marisa szülei, aki két éves Jeruzsálemből jöttek. SUSAN SUFAN, Marisa édesanyja
„Egy különleges nap ez számunkra, mert Jézus itt keresztelkedett meg. Ma megáldottnak érezzük magunkat.. És ezen felül, a mienk ez a őgyönyörű gyerek. Ő az életünk! Nagyon boldogak vagyunk, hogy itt Jerikónál keresztelhettük meg őt.” Egész napos zarándoklat volt. Jerikóba érve, a kusztódia küldöttségét a palesztin hatóság képviselői fogadták, Jerikó polgármestere által. Ezután a karaván elindult a Jordán felé, egy aknamezőn át kell haladni. Ez a 67-es háború maradványa, amelyet nem javítottak ki. Végül, a kísértés hegyének a megmászása, a görög keleti kolostorhoz való érkezéssel. A hagyomány szerint Jézus a keresztség után, ide vonult vissza negyven napi imára és böjtre, ahol megkísértette a Sátán. A zarándokok részére a hegyre való mászás azt a tisztulási utat jelképezi, amely lerakja a keresztség alapjait.
P. Dobromir Jasztal , OFM, vicárius „Az itteni keresztényeknek, valamint az egész világon élő keresztényeknek meg kell tisztulniuk. az önzéstől, az önmaguknak való éléstől, ellene mondva a rossznak. Egyszer s mindenkorra ettől megszabadulva, úgy gondolom építhetjük Isten országát magunk körül minden erőnkkel és teljes lendülettel.”