2014. március 7., péntek

A Kisértés Hegye

Nagyböjti elmélkedések
Nagyböjt első vasárnapja
Kedves testvérek és nővérek
Isten hozott a Szentföldön, hogy megtegyük ezt a nagyböjti zarándoklatot, amely a feltámadáshoz vezet bennünket, Húsvét vasárnapján. Ma egy olyan helyen vagyunk, amely nagyon ismerős volt Jézusnak.
A júdeai pusztában vagyunk. Azért vagyunk itt, mert a mai evangélium arról beszél, hogy Jézus a sivatagban kísértetett meg. Nagyböjt első vasárnapjának a liturgiája arra hív bennünket, hogy a bűnről elmélkedjünk.
A három olvasmány közös témája a bűn. Az első olvasmány Ádám és Éváról beszél, az ősszülők bűnéről, és ahol látszik, hogy ez a bűn elszakadás Istentől, kísérlet arra, hogy nélküle cselekedjünk, és a végén üres kézzel maradunk, amit a Biblia így nevez meg, hogy: „észrevették, hogy mezítelenek.”
A második olvasmány a rómaiakhoz irt levél ötödik fejezetéből van. Szent Pál összehasonlítja Ádám atyánkat és Jézust mint testvérünket. Az első és második Ádám…. hibánkon kívül, mindnyájan elbuktunk Ádámban, érdemünk nélkül feltámadunk és megigazulunk Jézus Krisztusban.
Az evangéliumi részlet Jézusról beszél, aki a sivatagban van, aki megkísértetett a pusztában, ami egy meghívás számunkra, hogy az ő útján induljunk el. A görög szövegben a puszta “eremos”, és a latin nyelvekben innen származik a remete, remeteség, remetelak, mindezek a szavak a magányra hívnak bennünket. Az egyház tehát a mai vasárnap, arra hív, hogy a pusztába vonuljunk.
Mi látható ebben a pusztában? A júdeai sivatagban, a pusztában, amit Jézus látott, amit a vállaim mögött láttok, egy élettelen sivatag. Hogyha a Bibliai pusztára gondolunk, Isten népére, amely negyven évig maradt a pusztában… miért maradt életben? Hogy hallgathassa az Úr szavát… mert ez az alkalmas hely.
Ez a hely, ahol a legközvetlenebbül találkozhatunk Istennel, mert közvetlenül önmagunkkal kerülhetünk kapcsolatba. Ez tehát az evangéliumi részlet üzenete. Jézus háromszor kísértetett meg, hogy elmondhassa, hogyan eshetünk kísértésbe, észrevétlenül. A Sátán, aki ezen a helyen megkísérti Jézust azt mondja, hogy változtassa át a sziklát, a köveket kenyérré. A Bibliából idéz, mert a Szentírásban Isten azt mondja, hogy a köveket kenyérré tudja változtatni. A második kísértés: Jézust a gazdagsággal kísérti. A templom párkányára viszi őt, és látja mindazt a gazdagságot ami bent és kint található, azonban Jézus azt mondja, nem.
A harmadik kísértés amely a legvalódibb, mert megérteti velünk, hogy mit akar tőlünk a kísértő… azt akarja, hogy mondjunk le saját magunkról, mindenek fölött magunkról és Istenről, hogy az ő rabszolgaivá legyünk, hogy az ő szolgaságába essünk. Ime Jézus megtanítja, hogy a kísértés legyőzhető.
A mai vasárnapi liturgia végső célja ez: Jézus példát adott arra, hogy gyengeségeink ellenére, eleséseink ellenére felállhatunk és az ő segítségével haladhatunk a mesteri úton, hogy vele feltámadjunk
Ezt az adást innen a pusztából egy köszöntéssel fejezhetjük be, kérve Istent, hogy áldja meg a mi nagyböjti zarándok utunkat.
Kérjük az Ő áldását: Áldjon meg bennünket az Úr… az Atya,a Fiú és a Szentlélek. Ámen.
Kedves testvérek és nővérek, üdvözlet Jeruzsálemből, a pusztából.
Jó nagyböjti szent időt kívánok az Úr nevében.

2014. március 6., csütörtök

Szent Sír HamvazószerdánHamvazószerda a Szent Sírnál

Kora reggel, fél hétkor, a Szent Sir bazilika harangjai a hamvazószerdai misére hívnak. A szentmisét az üres sír bejáratánál mutatják be, amely Jézus győzelmének a jele. Azon a helyen történik ez, ahol majd negyven napig ünneplik a feltámadás nagy ünnepét. „Engesztelődjetek ki Istennel”.. Íme az alkalmas idő, íme az üdvösség napja.” és „Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban.!” Ezzel a két felszólítással, a keresztény közösséget arra hívják, hogy befogadják Isten irgalmát és visszatérjenek hozzá. A hamu a bűnbánat és megtérés jelképe. A nagyböjt a Szent Sírtól nézve, egy nagyon intenzív időszak, liturgikus programokban nagyon gazdag.
P. NOEL MUSCAT, ofm, a Szent Sir közösség elnöke.
„A Szent Sírnál a nagyböjt nagyon intenzív időszak. Olyan idő, amikor jönnek a helyi keresztények, zarándokok az egész világról, és azok a testvérek akik Jeruzsálemben vannak.” A nagyböjt minden szombatján, délután ünnepélyes körmenetet tartanak a ferencesek-, papok és szerzetesek részvételével, a jeruzsálemi pátriárkával együtt, valamint a helybeli keresztényekkel és zarándokokkal.
P. NOEL MUSCAT, ofm
Ez egy körmenet, amelyet naponta végzünk. Innen, ettől az oszloptól indul, amely mellettem van, és Jézus megostorozásának az oszlopa. Körmenetben, körül járjuk a Bazilikát. A nagyböjti szombatokon ez ünnepélyes formában történik, amikor háromszor megkerüljük a Szent Sírt. Az éjszaka nagyon szép idő, mert a nagyböjti vasárnapok előestéjén jön a Kusztos atya a testvérekkel virrasztani. Minden szerdán a testvérek elzarándokolnak a jeruzsálemi szentélyekhez. Ahogyan Noel atya magyarázza Egeria zarándoknő már a negyedik században említi a Szent Városban történő ünnepléseket.
P. NOEL MUSCAT, ofm
Ezért itt a Szent Sir bazilikában az ünnepléseknek nagyon mély értelme van. Ugyanis amellett, hogy az egyetemes egyház liturgiáját üljük, ugyanis részei vagyunk ez egyetemes egyháznak, itt vannak sajátos jeruzsálemi liturgikus szertartások. Jellegzetességek, amelyek a századok folyamán születtek, amelynek a szépségét a nagyböjt idején megtapasztalhatják a helybeli keresztények és a zarándokok egyaránt.

2014. február 21., péntek

Golgota


Új fény a Frankok kápolnája számára

Egy klasszikus szentföldi emlékkép legóhajtottabb helye. Kevesen tudják azonban, hogy a Szent Sir bazilika bejáratától jobbra található lépcső egy jelenleg még rejtett építészeti, művészi kincshez vezet, amelynél most kezdődtek el a restaurálási munkálatok. Egy erkélyről van szó, amelyet a keresztes korban építettek, és a történelem folyamán különféle névvel illették: Görcsök kápolnája, vagy a Hétfájdalmú Szűz kápolnája, Fájdalmas Szűz kápolnája. Utalással a bazilikában jelen levő szerzetesi közösségre Frankok kápolnájának hívják, mert a ferencesekre van bízva, és a keletiek „frankoknak” hívja őket.
P. SERGIO GALDI, ofm, a szentföldi kusztódia titkára “Mi itt vagyunk és őrizzük. Megpróbáljuk megőrizni ezeket a helyeket, konzerválni őket, hogy a jövőben, amikor a zarándokok ide jönnek, kifejezhessék tiszteletüket a kövek és helyek iránt. Valójában méltó volt visszaadni ezeknek a köveknek a régi fényét”. A Kálváriára való bejáratként született a Frankok kápolnája, egy ládának tekinthető, amely magába foglalja keresztes kor -, és az azt követő idő művészi alkotásait.
P. EUGENIO ALLIATA, ofm, a Ferences Biblikus Intézet régésze “A keresztesek távozása után és Jeruzsálem muzulmán kézre kerülése után a bazilika kapuit gyakorlatilag mind bezárták. A Kálváriára vezető kaput ablakká alakították át, hogya belső tér egy kis fényhez jusson, kívül pedig az oszlopos erkélyt egy fallal zárták be. Annak köszönhetően, hogy ez a hely annyi évszázadon át zárva volt a művészi elemek jó állapotban maradtak meg. Az oszlopfőkön finom vésetek találhatók. A legjobb állapotban a márvány oszlopok maradtak meg. Fönt, a bejárati kapun, amely a Kálváriára vezet elegáns mozaik maradt meg, amely gyöngy és üveg berakással készült”. Előreláthatóan három hónapos munkára van szűkség a felső fronton: szűkség van egy laboratóriumra, hogy helyre állítsák a márványt, a mozaik padlót a keresztes időkből. Mint eddig is, korábbi restaurálási munkálatoknál néhány diák közreműködik a jerikói Mozaik központból.
OSAMA HAMDAN Mozaik központ igazgatója “A legnagyobb meglepetés a mozaik. A múltban is volt egy beavatkozás, valószínű a tizennyolcadik század végén, az ottomán időben. A mozaik egy részét bevakolták, különösen a széleket és a felső részt. Úgy gondolom, hogy ez a beavatkozás azért történt, hogy megerősítsék a mozaik széleit, hogy ne semmisüljön meg az egész. Ugyanis az egész kápolnát mozaik borította. Ennek jelei még látszanak különösen a kupolán, amely mozaikba volt öltöztetve”. A szentföldi fiatal restaurátorok számára kihívás, hogy az olasz szakemberektől kisérve helyre állítsák a homlokzatot: amelyen Mária és szent János látható a kereszt alatt, valamint az oltár keretét.
ALESSANDRA DI DONE’, restaurátor “A leg szembeötlőbb, az aranyozás teljes felújítása, amelyet nem túl régi időben eltakartak. Abban remélünk, hogy megtaláljuk és helyre állítjuk ezt az arany bori tást.” A Golgota szomszédságában található, ezért a „Kálvária harmadik részének” tekintik. A hely tisztelete Máriához kötődik, aki a kereszt alatt állott. A helyreállítások után, lehetséges lesz a belépés, mint a múltban is a szentmisék idejére, amelyet a ferencesek mutatnak be a kora reggeli órákban.
P. SERGIO GALDI, ofm, a ferences kusztódia titkára “ Ez a hely Mária tekintetét őrzi, amellyel a keresztre tekint. Miután ezt a kápolnát helyreállítjuk, olyan hellyé lesz, ahová a zarándokok jöhetnek imádkozni, továbbra is jöhetnek imádkozni, elhozva valójában a fájdalmukat, amely Mária fájdalma volt a kereszt tövében. Tudva, hogy egy olyan jelenlét található itt, amely közbenjár értük.”

2014. január 27., hétfő

Kána

Kána, minden család plébániáján Egy menyegzős lakoma. Egy különleges vendég, aki a nehézség pillanatában a bajba jutott ifjú pár és a meghívottak segítségére siet. És ezt rendkívüli módon teszi. Mindaz. ami a galileai Kánában történik Jézus első csodájával, amikor a vizet borrá voltoztatja. Amit szent János evangéliumának második fejezete mesél el. A Szentföldön, erre az első jelre minden évben Jézus megkeresztelkedése utáni vasárnap emlékeznek meg. Kána, latin plébániája számára ez egy ünnep, egyben Galilea szerte minden keresztény család számára is. Ebben az évben a környék minden helyéről január 19-én. vasárnap érkeztek. A szentmise alatt, amelyet a szentföldi Kusztos mutatott be, megújították a házassági fogadalmukat.
ODETTE “Ez egy nagyon szép dolog, hogy itt lehetünk ebben a templomban. Jézus első csodájának a temploma, a galileai Kánában: amely jelzi Jézus dicsőségét és jelenlétét Kánában.”
SALIM “Amint tudjátok, Kána egy szent város, mint a többi város, amelyet az első csoda városának neveznek. Ezért az öröm forrása, és mindannyiunk számára megtiszteltetés.”
LAURA “Nagyon boldog vagyok, hogy itt újíthattam meg a házassági fogadalmamat, épp ebben a templomban, azon a helyen, ahol Jézus az első csodáját művelte”.
ELI “Hálásak vagyunk Ferenc pápának, hogy ezt az évet a család évévé tette. Hiszem, hogy a plébániákon és a templomokban, itt és az egész világon, azon kell dolgoznunk közösen, hogy megerősítsük a család alapjait”. A Jézus által mutatott jelnek Kánában Eucharisztikus vonatkozása van.
P. FRANCOIS MARIE SHAMIYEH, ofm, galileai Kána latin plébánosa “A szentatyától kezdve, az utolsó papig, a konszekrációban a kenyeret Krisztus testévé, és a bort Krisztus vérévé változtatjuk át. Itt egy lényegi átváltoztatás történik. Ezért szent János az evangéliumában. Nem az első csodáról beszél, hanem első jelről, amelyet Jézus a családok javára cselekedet itt és a világ minden részén”. Tizennyolcezer lakosú város, néhány kilométerre Názárettől, Galileai Kána története Jézus első csodájához kapcsolódik, amikor a vizet borrá változtatta. A helyi katolikus közösség 145 családból áll, akik szoros kapcsolatban élnek más keresztény egyházak keresztényeivel. Egy kis plébánia, amely ennek ellenére nagyon tevékeny, ahol nagyon érzik annak az ajándéka, hogy Jézus első csodájának a tanúivá kell lenniük.
 P. FRANCOIS MARIE SHAMIYEH, ofm, galileai Kána latin plébánosa “Jelen vannak itt Mária Szeplőtelen Szívének ferences nővérei. Ők egy óvodát, elemi és középiskolát működtetnek. Mi most egy közép iskolát indítunk. Azon kivül működik a Máriás lelkiségű ifjúság. Páli szent Vince közössége. van cserkészet, ifjúság. kórus. Ugyanakkor vannak a családi házaknál az evangéliumi ülések. Ilyen módon megáldjuk a házaikat.” Ilyen módon Kánából. Izrael egy kis plébániájáról elindul egy reményteljes üzenet a Szentföld minden kereszténye számára.
P. Pierbattista Pizzaballa , OFM, szentföldi kusztos „Senki nem gondolta volna abban az időben, hogy Jézus a vizet borrá tudja változtatni. A Szentírásban a bor az öröm és a szenvedély jele. A világ minden családjának – az egyháznak is szűksége van erre a jelre. Néha a szenvedélyünk kialszik. Néha az örömünk és a lelkesedésünk kialszik. Azt szeretnénk, hogy az Úr változtassa át Galilea egyháza számára, az életünket borral teljes életté, az öröm és a szenvedély értelmében.

2014. január 15., szerda

Jordán folyónál

A keresztények a Jordán folyónál Jézus megkeresztelkedésére emlékeztek.
Megtisztulni a víz által, amely megújít, a keresztények számára lehetővé teszi a megemlékezést. Ennek szellemében keresztények százai a Szentföldről, és zarándokok a világ minden részéről január 12-én megújították a keresztségi ígéretüket, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint ott járt Jézus, és ahol megkeresztelkedett a Jordán folyóban.
A szentmise, amelyet Dobromir Jaszta vikárius atya, mutatott be, lezárta a karácsonyi időszakot. A jelenlévőknek részük lehetett abban a kegyelmi ráadásban, hogy ezt az ünnepet ott üljék meg, ahol Jézus jelenléte megszentelte a helyet.
P. DOBROMIR JASZTAL, ofm, a szentföldi kusztodia vicáriusa
"A keresztséggel új élet kezdődik el. Jézus, aki itt megkeresztelkedett megszentelte a keresztvizet. A víz önmagában keveset ér, mondták az egyházatyák. A Jézus keresztje és küldetése által megszentelt víz a megváltás eszközévé válik. Marcel Butros, Veronika, Miriam és Marisa a neve annak a néy újonnan megkeresztelt gyereknek, akiket Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, a mise alatt kereszteltek meg a Jordán folyónál. Hárman a Taybeei plébániához tartoznak. Marisa szülei, aki két éves Jeruzsálemből jöttek. SUSAN SUFAN, Marisa édesanyja
„Egy különleges nap ez számunkra, mert Jézus itt keresztelkedett meg. Ma megáldottnak érezzük magunkat.. És ezen felül, a mienk ez a őgyönyörű gyerek. Ő az életünk! Nagyon boldogak vagyunk, hogy itt Jerikónál keresztelhettük meg őt.” Egész napos zarándoklat volt. Jerikóba érve, a kusztódia küldöttségét a palesztin hatóság képviselői fogadták, Jerikó polgármestere által. Ezután a karaván elindult a Jordán felé, egy aknamezőn át kell haladni. Ez a 67-es háború maradványa, amelyet nem javítottak ki. Végül, a kísértés hegyének a megmászása, a görög keleti kolostorhoz való érkezéssel. A hagyomány szerint Jézus a keresztség után, ide vonult vissza negyven napi imára és böjtre, ahol megkísértette a Sátán. A zarándokok részére a hegyre való mászás azt a tisztulási utat jelképezi, amely lerakja a keresztség alapjait.
P. Dobromir Jasztal , OFM, vicárius „Az itteni keresztényeknek, valamint az egész világon élő keresztényeknek meg kell tisztulniuk. az önzéstől, az önmaguknak való éléstől, ellene mondva a rossznak. Egyszer s mindenkorra ettől megszabadulva, úgy gondolom építhetjük Isten országát magunk körül minden erőnkkel és teljes lendülettel.”